Березанська громада

Миколаївська область

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство  з обмеженою відповідальністю «АКВАФЕРМА ТИЛІГУЛ»  (ТОВ «АКВАФЕРМА ТИЛІГУЛ»)

Дата: 28.07.2021 08:20
Кількість переглядів: 764

 

Товариство  з обмеженою відповідальністю «АКВАФЕРМА ТИЛІГУЛ»

 (ТОВ «АКВАФЕРМА ТИЛІГУЛ»)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

Код ЄДРПОУ -   43674039

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або

 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Україна, 57430, Миколаївська обл., Миколаївський (Березанський) р-н, село Ташине, вул. Садова, буд. 47, Гайдамака Любомир Анатолійович, тел.: +380675024730

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи — підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

          Планована діяльність - реконструкція розплідника морських видів риби, безхребетних та молюсків на території  Ташинської сільської раді, Миколаївського району, Миколаївської області

Технічна альтернатива 1  .

Реконструкція розплідника морських видів риби, безхребетних та молюсків передбачає

технічне переоснащення, дооснащення та розширення будівель розплідника для можливості вирощування тварин аквакультури.

В процесі реконструкції планується збільшення випуску товарної аквакультури з 7,3 т/рік до  2000 т/рік.

Технічна альтернатива 2.

 Технічною альтернативою 2 є розширення виробництва за рахунок вирощування морських видів риби, безхребетних, молюсків та іншої аквакультури (а саме: лососевих та осетрових морських видів риби, устриць, мідії  та кальмарів)  на відкритій ділянці водного об’єкту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

 Територія  Березанської ОТГ,  Ташинської сільської ради, біля с. Прогресівка, Миколаївського району, Миколаївської області. Площа земельної ділянки, на якій розміщений розплідник – 9,4685 га.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Територіальна альтернатива відсутня, оскільки реконструкція розплідника передбачається на спланованій площадці  виробництва  ТОВ «Акваферма Тилігул»

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

-

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

   Планована діяльність ТОВ «Акваферма Тилігул» спрямована на підвищення ефективності функціонування підприємства, його економічний розвиток, забезпечення екологічної безпеки технологічних процесів.

Планована діяльність буде позитивно впливати на економічні  показники розвитку регіону, країни в цілому. Реалізація планованої діяльності дасть збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх  рівнів,  створить додаткові робочі місця для місцевого працездатного населення, забезпечить населення якісними продуктами харчування. 

Аквакультура в Україні є третім за значимістю джерелом тваринного білка після вирощування худоби та птиці. Крім того, розвиток аквакультури вносить значний вклад в зайнятість сільського населення і населення прибережних територій.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

        Планована діяльність – реконструкція розплідника морських видів риби, безхребетних та молюсків на території  Ташинської сільської раді, Миколаївського району, Миколаївської області.

Після реконструкції планується випуск товарної аквакультури в розмірі 2000 т/рік.

Реконструкція для збільшення потужності виробництва полягає в:

  • технічному переоснащенні, дооснащенні та розширенні приміщень з 6910,72  на додаткових 1600 м2;
  • обладнанні   нових басейнів в кількості 20 шт. загальним об’ємом до 10 000 м3  (було 18 шт. загальним об’ємом  100 м3 );
  • обладнанні приміщень: для приготування робочих розчинів,  для підігріву води в басейнах, відвантаження готової продукції, мийки та сушки оборотної тари;  складу мороженої продукції, складу охолодженої продукції, вузла обробки готової продукції (патрання, відділення частин, охолодження, заморожування, пакування);
  • дообладнанні приміщення для підготовки та очистки води  та  інкубаторію обладнанням для очистки води для можливості випуску більшого обсягу аквакультури;
  • влаштуванні  додаткових адміністративних будівель;
  • обладнанні поверхневого та  підземного водозабору;
  • будівництві споруд для очищення води з басейнів для її повторного використання та локальних очисних споруд господарчо-побутових стоків без скиду у водні об’єкти.

Площа земельної ділянки, на якій розміщений розплідник – 9,4685 га.

         Режим роботи – тризмінний, 8 годин в зміну, 365 діб на рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження діяльності встановлюються згідно вимог чинного

законодавства України з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище.

щодо технічної альтернативи 1:

Екологічні та інші обмеження діяльності встановлюються згідно вимог чинного законодавства України, а саме Водний кодекс України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Земельний кодекс України, ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про охорону земель», з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів на межі СЗЗ, поводження з відходами, містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою структурою тощо.

  - по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК)

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; нормативи ГДВ; 

- по забрудненню ґрунту – значення ГДК забруднюючих речовин в ґрунті;  

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;

- по поводженню з відходами – тимчасове розміщення відходів в спеціально відведених місцях,

передача  згідно укладених договорів організаціям, які мають відповідну ліцензію;

- дотримання розмірів погоджених та відведених меж територій, розміру СЗЗ; зон санітарної охорони водних об’єктів, умов СВК;

- дотримання меж об’єктів ПЗФ та Смарагдової мережі;

- компонування обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки. 

щодо технічної альтернативи 2:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог чинного

законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони у відповідність до вимог Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96).

щодо територіальної альтернативи 2:

-

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

       Реконструкція розплідника морських видів риби, безхребетних та молюсків передбачається на спланованій площадці існуючого виробництва. Зняття родючого шару ґрунту не планується, оскільки при будівництві об’єкту були проведені ці роботи. Передбачається прокладання мережі водопостачання зовнішнього типу. Водовідведення, після попереднього очищення, планується в  відстійник.

     Проектні рішення в період реконструкції та експлуатації повинні забезпечувати раціональне використання ресурсів, будуть передбачені  охоронні, відновлювальні, захисні, протипожежні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2

     Інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні та інші вишукування в обсязі згідно з законодавством України. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання ресурсів, будуть передбачені  охоронні, відновлювальні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 1

-

щодо територіальної альтернативи 2:

-

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

клімат, мікроклімат – планована діяльність  не  призведе  до змін клімату та мікроклімату;

атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин,  шумовий вплив. 

водне середовище –  водоспоживання та водовідведення. Стічні води підприємства будуть очищатися на локальних очисних спорудах підприємства  з подальшим використанням в системі поливу зелених насаджень підприємства та повторно використовуватися у технологічному процесі вирощування аквакультури.

геологічне середовище, ґрунти – в процесі проведення реконструкції та експлуатації утворюватимуться відходи. Запобігання дії на ґрунт забезпечується проектними рішеннями та суворим дотриманням їх виконання в період реконструкції  і в експлуатаційний період; 

рослинний та тваринний світ – вплив допустимий;

техногенне середовище – вплив не передбачається, оскільки в місці розташування планованої діяльності об’єкти техногенного середовища та пам’ятки історії відсутні

соціальне середовище - вплив на соціальне середовище має позитивний аспект за рахунок зайнятості місцевого населення

щодо технічної альтернативи 2:

Аналогічно базовому варіанту, за виключенням впливу на водне середовище  та біорізноманіття – будівництво споруд аквакультури на відкритій ділянці водного об’єкту .

щодо територіальної альтернативи 1:

-

щодо територіальної альтернативи 2:

-

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

        Друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний

вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, п.6 частина 2   Закону України  «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року, а саме – сільське господарство, лісове та водне господарство: інтенсивна аквакультура з продуктивністю 10 тонн на рік і більше або на територіях та об’єктах природо-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; підприємства з переробки риби і риб’ячого жиру;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Транскордонний вплив  на довкілля відсутній

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню

до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом  20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

1.Дозвіл на виконання будівельних робіт;

2. Висновок з оцінки впливу на довкілля;

3. Експлуатаційний дозвіл

4. Інші документи дозвільного та декларативного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається:

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України або її правонаступником або іншими органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,

Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації

Інші  органи державної влади або місцевого самоврядування, що на момент прийняття рішення про провадження планової діяльності будуть вповноважені на видачу відповідних документів дозвільного та декларативного характеру.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

 

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел. 46-04-27, e-mail:ecolog@mk.gov.ua 

контактна особа)

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь