Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення

 

Внесено зміни XXXX VI сесією VIII скликання від 30.11.2023 року

 Рішення № 8 "Про внесення змін до Положення «Центру з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради"

 

Затверджено

Рішенням сесії

 Березанської селищної ради

                                                                                                                        23.02.2023р. № 8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про «Центр з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради

  1. Загальні положення
    1.  «Центр з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради

 (далі - Центр) є комунальною установою, рішення щодо його утворення, ліквідації та реорганізації приймає Березанська селищна рада.

         Центр утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, в умовах денного перебування, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки  потреб їх у таких послугах.

        Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний та спеціальний рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

1.2. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, іншими  нормативно-правовими актами органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

1.3. Центр проводить свою діяльність на принципах адресності  та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності та прозорості використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів якості, відповідальності за дотриманням етичних і правових норм, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

    1.4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в Центрі мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18 річного віку), хворі ( з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм  групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги, визнані такими в порядку затвердженими МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей - інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний  сукупних дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

  1.5. Положення про Центр, його структура за пропозицією структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Березанської селищної ради затверджується Березанською селищною радою.

    Кошторис, штатний розпис Центру затверджує селищний голова.

  1.6. Методичне забезпечення діяльності Центру здійснює Міністерство соціальної політики, координацію на контроль за забезпеченням його діяльності – департамент соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

     Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Центр взаємодіє із структурними підрозділами органів державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

   1.7. Повне найменування Центру: «Центр з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради.

Скорочене найменування: ЦНСП Березанської селищної ради.

   Юридична адреса: 57401, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Березанка, вулиця Центральна, 30/1.

 

  1. Основні завдання Центру

 

2.1. Основними завданнями Центру є:

- виявлення громадян, зазначених у пункті 1.4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, вивчення (оцінювання) їх індивідуальних потребу соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній основі,

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри,з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам,зазначеним у пункті 1.4 цього Положення.

2.2. Центр надає соціальні послуги відповідно до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417, Наказу Міністерства соціальної політики від 25.08.2011р.№ 326.  

    Центр забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними стандартами, надання соціальних послуг громадян Березанської громади, зазначених в пункті 1.4 цього Положення.

2.3. Центр може надавати платні послуги (в межах наявних можливостей), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №12  «Про  порядок  надання платних послуг та затвердження їх переліку».  Кошти, що надходять від платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

    Тарифи на платні послуги встановлюються Центром відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.04.2005 № 268 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги».

   Центр може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства(постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012 № 1184).

   Соціальні послуги, понад обсяг, визначений державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

2.4. У виняткових випадках громадян Березанської громади, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнитися від плати за надання соціальних послуг в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього орган місцевого самоврядування, що утворив Центр, самостійно, або через утворену ним комісію приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

     Видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг у структурних підрозділах Центру мешканцями Березанської ТГ, звільнених від сплати, передбачаються в кошторисі Центру в межах виділених йому бюджетних асигнувань.

2.5. Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадян з пункту 1.4 є наявність у них інфекційних захворювань, залежність від психоактивних  речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

   У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники Центру зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного надання соціальних послуг в інших установах.

2.6. Надання соціальних послуг  громадянам, зазначеним у пункті 1.4 цього Положення, структурними підрозділами Центру припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоров׳я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2)виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує Центр, працездатних рідних (батьків,дітей,чоловіка,дружини) або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інших закладах постійного проживання;

4) зміна місця проживання;

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально – економічних послуг (для громадян які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Центру і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки,бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд у встановленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача  соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про чинення чи обмеження її надання такої послуги;

14) припинення діяльності Центру. В такому разі орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам , які їх отримували у цьому Центрі (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства, тощо).

     У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

2.7. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Центру і робиться позначка у журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина.

2.8. Послуги надаються Центром за місцем проживання/перебування особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних послуг (зокрема на вулиці).

 

  1. Структура ЦСП з надання соціальних послуг

 

3.1. У Центрі утворюються такі структурні підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома (надання соціальних послуг догляду вдома особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем їх проживання/перебування);

- відділення з організації надання адресної натуральної та грошової допомоги (продукти харчування, предмети і засоби особистої гігієни, санітарно-гігієнічні засоби для прибирання, засоби догляду, одяг, взуття, інші предмети першої необхідності, послуги перукаря, швачки, взуттьовика тощо) особам, які перебувають у складних життєвих обставинах);

- відділення денного перебування (надання протягом дня особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, соціальних послуг: соціальної адаптації та  соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»).

3.2. Центр має право створювати, у разі потреби, у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у п.1.4 цього Положення, за місцем їх проживання.

3.3. У разі необхідності, за рішенням селищної ради у Центрі можуть  ліквідовуватись, реорганізовуватись та створюватись інші структурні підрозділи.

3.4. У Центрі при відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги можуть утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від26.12.2011 №568.

3.5. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до Положення про ці підрозділи, які затверджуються директором Центру.

 

  1. Управління Центру

 

 4.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду ( на конкурсній основі, за контрактом) та звільняється з посади в установленому порядку Березанською селищною радою, за пропозицією селищного голови.

    Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менше як 5 років.

4.2. Директор Центру:

4.2.1. організовує роботу ЦСП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг;

4.2.2. затверджує посадові обов’язки керівників структурних підрозділів ЦСП;

4.2.3. координує діяльність структурних підрозділів ЦСП;

4.2.4. подає органу, що утворив Центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат Центру;

4.2.5. укладає договори,  діє від імені Центру і представляє його інтереси;

4.2.6. розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

4.2.7. призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників Центру;

4.2.8. видає в межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян, організовує і контролює їх виконання;

4.2.9. розробляє і подає на затвердження Березанській селищній раді проект Положення про Центр з надання соціальних послуг, внесення змін до нього;

4.2.10. затверджує Положення про структурні підрозділи ЦСП.

4.2.11. забезпечує своєчасне подання звітності про роботу Центру.

 

  1. Фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного  кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення , інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

 

5.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису та штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

5.3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджується Березанською селищною радою.

     Умови оплати праці працівників Центру та штатна чисельність визначається відповідно до законодавства з питань оплати праці , норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності  працівників Центру, що затверджується наказами Міністерства соціальної політики України.

       Допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для соціальних працівників/робітників відділення соціальної допомоги вдома ( відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження методичних  рекомендацій щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» № 359 від 04.10.2006р.)

5.4. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Центр має право залучати на договірних засадах інші підприємства,установи,організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

5.5. Центр має право у встановленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам,зазначеним у пункті 1.4 цього Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази Центру.

5.6. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням основних завдань та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

5.7. Центр володіє і користується майном, що є комунальною власністю Березанської селищної територіальної громади і належить Центру на праві оперативного управління. Центр не має права без згоди Засновника відчужувати, віддавати в заставу майно.

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення функціонування Центру.

  1. Контроль за діяльністю Центру з надання соціальних послуг

 

6.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язані із наданням соціальних послуг, структурних підрозділів Центру, ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводяться відповідно до законодавства України.

 

  1. Припинення діяльності Центру з надання соціальних послуг

 

7.1. Реорганізація (злиття, поділ, перетворення) або ліквідація Центру здійснюється за рішенням Засновника чи за рішенням суду.

7.2. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який прийняв рішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Центру. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Центру і подає на затвердження  органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах з Центром , що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням сесії Березанської селищної ради має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до бюджету.

7.5. При реорганізації і ліквідації Центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

7.6. У разі реорганізації Центру права і обов’язки переходять правонаступникам.

7.7. Центр вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

  1. Заключні положення

 

 Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

     Зміни до Положення Центру вносяться на підставі рішення Засновника шляхом викладення його в новій редакції у порядку встановленого законодавством.

     Положення в новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної реєстрації згідно законодавства.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь