Березанська громада

Миколаївська область

Положення

Рішення Позачергової XIV сесії VII скликання від 10.10.2018 № 1

Затверджено

Рішенням Березанської

 селищної ради 

10.10.2018 р. № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про «Центр з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради

1. Загальні положення

1. «Центр з надання соціальних послуг» Березанської селищної ради (далі – ЦСП) є комунальною  установою. Повне найменування: «Центр з надання соціальних послуг Березанської селищної ради, скорочене найменування: ЦСП. Юридична адреса: 57401, Миколаївська область, Березанський район, смт Березанка, вул. Центральна, буд. 30/1. ЦСП є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний та спецреєстраційний рахунки в органах Державного казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

ЦСП утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах  денного перебування, а також проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню  в складні життєві обставини осіб, сімей, дітей та молоді, здійснення соціального супроводу осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих  обставинах і потребують  сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

1.2. ЦСП у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України,  іншими нормативно-правовими актами з питань сімї, дітей та молоді,  актами органу місцевого самоврядування, а також цим положенням.

1.3. ЦСП проводить свою діяльність на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

1.4. На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в ЦСП мають право:

- громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни, піклувальники;
 • особи/діти з інвалідністю; одинокі матері (батьки);
 • неповнолітні батьки;
 • сім’ї, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення батьків батьківських прав та сім’ї, у яких батьки позбавлені батьківських прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення батьків у правах;
 • сім’ї, у яких подали заяву про розлучення або триває процес розлучення, вирішення спорів між батьками щодо місця проживання дітей та способів і участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;
 • сім’ї опікунів, піклувальників недієздатної особи;
 • особи/сім’ї, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;
 • особи/сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або оформляються до них;
 • особи з числа випускників інтернатних закладів;
 • особи (у тому числі неповнолітні), звільнені з установ виконання покарань, засуджені без позбавлення волі, які перебувають під слідством чи на обліку, як правопорушники; особи/сім’ї, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці; особи, які скоїли жорстокість та насильство;
 • сім’ї, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів сім’ї має позитивний ВІЛ-статус або члени сім’ї, що страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ;
 • учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО;внутрішньо переміщені особи.

1.5. Положення про  ЦСП, його структура.

Положення  про Центр,  його структура за пропозицією  структурного  підрозділу з питань соціального захисту населення  Березанської селищної ради затверджується  Березанською селищною радою, яка його утворила.

  Кошторис, штатний розпис  Центру затверджує керівник органу, що його утворив.

1.6. Методичне забезпечення діяльності ЦСП здійснює Міністерство соціальної політики, координацію та контроль за забезпеченням його діяльності – департамент соціального захисту населення  Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївський обласний центр для сімї, дітей та молоді.

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  ЦСП взаємодіє із структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

2. Основні завдання ЦСП

2.1. Основними завданнями  ЦСП є:

- виявлення громадян, зазначених у пункті 1.4 цього Положення, формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);

- забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на безоплатній та платній основі;

- установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговують територіальні центри, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) громадянам, зазначеним у пункті  1.4  цього Положення;

            - проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб, сімей, дітей та молоді;

           - здійснення соціального супроводу осіб, сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах.

2.2. ЦСП надає соціальні послуги відповідно до переліку соціальних послуг, умов та порядку  їх надання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417, постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді».

ЦСП забезпечує безоплатне в обсягах, визначених державними  стандартами, надання  соціальних послуг громадянам Березанської ОТГ.

2.3. ЦСП може надавати платні послуги (в межах наявних можливостей), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів  України  від 14. 01.2004 №12  «Про  порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку». Кошти, що надходять від платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦСП відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 09.04.2005 №268 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги».

ЦСП може надавати соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, із встановленням диференційованої плати відповідно до законодавства (постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2012  №1184).

Соціальні послуги, понад обсяг, визначений  державними стандартами соціальних послуг, надаються за плату.

2.4. У виняткових випадках громадяни ОТГ, що мають рідних, які повинні  забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних  послуг в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього  орган місцевого самоврядування, що утворив ЦСП, самостійно, або через утворену ним комісію, приймає рішення (розпорядження) про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.

Видатки, пов’язані із наданням соціальних послуг у структурних підрозділах ЦСП мешканцям Березанської ОТГ, звільнених від сплати, передбачаються в кошторисі ЦСП в межах виділених йому бюджетних асигнувань.

2.5. Медичними протипоказаннями  для надання соціальних послуг громадян з пункту 1.4. є наявність у них інфекційних захворювань, залежність від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що птребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

У разі виявлення у громадянина зазначених проти казань працівники ЦСП зобов’язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших умовах.

2.6. Надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 1.4 цього Положення, структурними підрозділами ЦСП  припиняється за письмовим повідомленням громадян у разі:

1) поліпшення стану здоровя, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в наданні соціальних послуг;

2) виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує ЦСП, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

3) направлення громадянина до будинку інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання громадянину соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інших закладах постійного проживання;

4) заміна місця проживання;

5) поліпшення матеріально-побутових умов, у результаті якого громадянин не потребує соціально-економічних послуг (для громадян, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

6) грубого, принизливого ставлення громадянина до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників ЦСП і його структурних підрозділів;

7) порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

8) систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного спяніння;

9) виявлення медичних протипоказань для надання соціальних послуг;

10) надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд  в установленому  законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

11) надання громадянином соціальних послуг іншій особі та  отримання ним  щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

12) відмови отримувача соціальних послуг або його  законного представника від отримання соціальних послуг;

13) невиконання громадянином без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про чинення чи обмеження її надання такої послуги;

14) припинення діяльності ЦСП. В такому разі орган місцевого самоврядування вживає заходів до забезпечення надання соціальних послуг особам, які їх отримували цьому ЦСП (розглядає питання щодо можливості надання соціальних послуг громадськими організаціями, фізичною особою, якій призначається щомісячна компенсаційна виплата відповідно до законодавства тощо).

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть.

2.7. Про припинення надання соціальних послуг громадянина видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних ЦСП і робиться позначка в журналі обліку  та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало громадянина.

3. Структура ЦСП з надання соціальних послуг

3.1. У ЦСП утворюються такі структурні підрозділи:

        - відділення соціальної допомоги вдома;

        - відділення з організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

3.2. ЦСП має право створювати, у разі потреби, у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для надання соціальних послуг громадян, зазначених у п. 1.4. цього Положення, за місцем їх проживання.

3.3. У разі необхідності, за рішенням селищної ради у ЦСП з надання соціальних послуг Березанської ОТГ можуть ліквідовуватись, реорганізовуватись та створюватись інші структурні підрозділи.

3.4. У ЦСП при відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  можуть  утворюватися мультидисциплінарні команди відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 26.12.2011  №568.

3.5. Робота структурних підрозділів ЦСП проводиться  відповідно до Положення про ці підрозділи, які затверджуються директором ЦСП.

4. Управління ЦСП з надання соціальних послуг

4.1. ЦСП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади в установленому порядку  Березанською селищною  радою, за пропозицією селищного голови. Посаду директора Центру може займати особа, яка має вищу освіту відповідного напрямку підготовки і стаж роботи на керівній посаді не менше як 5 років.

4.2. Директор ЦСП:

4.2.1. організовує роботу ЦСП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників,  забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг;

4.2.2. затверджує посадові обов’язки керівників структурних  підрозділів ЦСП;

4.2.3  координує діяльність структурних підрозділів  ЦСП;

4.2.4.  подає органу, що утворив Центр, пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат ЦСП;

4.2.5. укладає договори, діє від імені  ЦСП і представляє його інтереси;

4.2.6. розпоряджається коштами  ЦСП в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

- проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

- придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

- придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

- підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

4.2.7. призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників  ЦСП;

4.2.8.  видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

4.2.9. розробляє і подає на затвердження Березанській селищній раді проект положення про  Центр з надання соціальних послуг, внесення змін до нього;

4.2.10. затверджує положення про структурні підрозділи ЦСП.

                              5. Фінансово-господарська діяльність

5.1. ЦСП утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевих бюджетів на соціальний захист населення та враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, інших надходжень, у тому числі від діяльності його структурних підрозділів, від надання платних соціальних послуг, а також благодійних коштів громадян, підприємств, установ та організацій.

5.2. Фінансово-господарська діяльність ЦСП здійснюється  відповідно до кошторису та штатного розпису, затвердженого у встановленому порядку.

5.3. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників  ЦСП затверджуються Березанською селищною радою.

Умови оплати праці працівників ЦСП та штатна чисельність визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників Центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

Допускається застосування гнучкого режиму робочого часу для соціальних працівників/робітників відділення соціальної допомоги вдома (відповідно до Наказу Міністерства праці та  соціальної політики  «Про затвердження Методичних рекомендацій  щодо встановлення гнучкого режиму робочого часу» №359  від 04.10.2006 р.).

5.4. Для соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  ЦСП має право залучати на договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

5.5.  ЦСП має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 1.4 цього  Положення, та поліпшення матеріально-технічної бази  Центру.

6. Контроль за діяльністю Центру з надання соціальних послуг

6.1. Перевірка роботи та контроль за організацією діяльності, пов’язані із надання соціальних послуг, структурних підрозділів ЦСП, ревізія фінансово-господарської діяльності ЦСП проводяться відповідно до законодавства України.

 7. Припинення діяльності Центру з надання соціальних послуг

7.1. Реорганізація (злиття, поділ, перетворення) або ліквідація ЦСП здійснюється за рішенням Засновника чи за рішенням суду.

7.2. Ліквідація ЦСП здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється уповноваженим органом або органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються Уповноваженим органом, який прийняв рішення про ліквідацію, згідно з чинним законодавством України.

7.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню ЦСП. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс ЦСП і подає на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредиторам, які перебувають у договірних відносинах з ЦСП, що ліквідується, повідомляється про його ліквідацію у письмовій формі.

7.4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів за рішенням сесії Березанської селищної ради, має бути передано іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховано до бюджету.

7.5. При реорганізації і ліквідації центру працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

7.6. У разі реорганізації ЦСП права і обов’язки переходять правонаступникам.

7.7. ЦСП вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Зміни до Положення ЦСП вносяться на підставі рішення Засновника шляхом викладення його в новій редакції у порядку, встановленому законодавством. Положення в новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної реєстрації згідно з законодавством.

 

Селищний голова                                                                                                      В.А. Хоміцький

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь