Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про ЦНАП

Рішення чергової XXV сесії VII скликання від 22.09.2017 № 7 "Про створення Центру надання адміністративних послуг Березанської селищної ради                                      

 

  Додаток 1

                                                                               до рішення Березанської селищної

                                                                                      ради Миколаївської області

                                                                         22.09. 2017 року №7

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр надання адміністративних послуг

Березанської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) – постійно діючий робочий орган, утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при виконавчому органі Березанської селищної ради.

1.2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійно діючого робочого органу приймається Березанською селищною радою.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, рішеннями селищної ради, рішеннями виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням про Центр.

1.4. Центр має власний бланк та штамп.

 

2. Основні завдання Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Березанською селищною радою, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.3. Центр також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій розгляд яких віднесено до повноважень селищної ради.

2.4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється селищною радою, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

2.5. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

 

3. Структура та організація роботи Центру

3.1. Центр очолює начальник Центру-реєстратор (далі – начальник Центру), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Начальник Центру призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою. Начальник Центру-реєстратор безпосередньо підпорядкований селищному голові, підконтрольний та підзвітний селищній раді.

3.2. Структуру Центру, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує селищний голова.

3.3. Працівників Центру призначає на посади та звільняє з посад селищний голова за поданням начальника Центру у порядку, визначеному законодавством.

3.4. Начальник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції сільській раді та сільському голові, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції реєстратора;

8) розподіляє повноваження між працівниками Центру;

9) організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів Центру;

10) затверджує посадові інструкції працівників Центру;

11) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, рішеннями селищної ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

3.5. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи селищної ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.6. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається селищною радою.

3.7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.8. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого

дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

3.9. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

3.10. Державний реєстратор:

1) встановлює відповідність заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства;

2) перевіряє документи на наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації, відмови в державній реєстрації та приймає відповідні рішення;

3) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, обов’язково запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних носіїв інформації, що містять відомості, необхідні для проведення державної реєстрації прав, чи у разі відсутності необхідних відомостей в єдиних та державних реєстрах, доступ до яких визначено цим Законом, та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

4) органи державної влади, підприємства, установи та організації зобов’язані безоплатно протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту надати державному реєстратору запитувану інформацію в паперовій та (за можливості) в електронній формі;

5) виготовляє електронні копії документів, поданих у паперовій формі, та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав;

6) формує реєстраційні справи у паперовій формі;

7) здійснення реєстрації заяв в електронній формі про отримання з Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку;

3.11. Прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється у робочі дні тижня  з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 без перерви на обід з обов’язковим дотриманням вимог Кодексу законів про працю України. При цьому прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється без перерви на обід та один день на тиждень до 20-ї години. Дні та час прийому суб’єктів   звернень у Центрі на території сіл та селища Березанської селищної ради визначаються виконавчим органом селищної ради.

3.12. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

4. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

 діяльності Центру

4.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

5. Відповідальність посадових осіб Центру

5.1. Посадові особи Центру повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію селищної ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

5.2. Посадові особи Центру несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб Центру при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

6. Заключні положення

6.1. Рішення про ліквідацію або реорганізацію Центру приймає селищна рада у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

            Селищний голова                                                                                                                  В.А. Хоміцький

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь