Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про відділ

Додаток

до рішення Березанської селищної ради

                                                                                            від 16.06.2021 № 6  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, культури, молоді та

спорту Березанської селищної ради

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1.Відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради (далі – відділ) є структурним підрозділом Березанської селищної ради, який створюється Березанською селищною радою, є підзвітним і підконтрольним Березанській селищній раді,  з  питань  здійснення  делегованих  йому  повноважень підзвітний Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, Управлінню культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, а також з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України та з питань щодо розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики - Державній службі молоді та спорту України.

          1.2.Скорочена назва відділу – «Відділ ОКМС».

1.3.Юридична адреса відділу: 57401, Миколаївська область, Березанський район, селище міського типу Березанка, вулиця Центральна, будинок 68.

          1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України,  Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, рішеннями Березанської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також цим Положенням.

 1.5. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, органах Казначейства,  печатку з відображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штамп та відповідні бланки з відображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

1.6. Відділ ради фінансується за рахунок коштів селищного бюджету та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу  та  видатки  на  його  утримання встановлюються селищною радою.

Штатний  розпис і структура відділу складається за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, затверджуються  Березанською селищною  радою   за   поданням   начальника відділу.

1.7. Положення про відділ затверджується Березанською селищною радою.

1.8. Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про селищний бюджет на фінансування установ і закладів, селищних програм і заходів. Фінансову діяльність відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.9. Майно, що є комунальною власністю Березанської селищної ради і закріплене за відділом, належить йому на праві оперативного управління. Відділ освіти, культури,  молоді та спорту володіє і користується цим майном відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.10. У межах своїх повноважень відділ організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

        1.11. Основні принципи діяльності відділу:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- науковий, світський характер освіти;

- єдність і наступність системи освіти;

- безперервність і різноманітність освіти;

- поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті;

- забезпечення  реалізації  на  території  громади  державної  політики  в галузі  освіти,  культури,  молоді  та  спорту;

- вільного розвитку культурно-мистецьких  процесів,  доступності  усіх  видів  культурних  послуг  і  культурної діяльності та видів спорту.

        1.12. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюються на підставі рішення Березанської селищної  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

 2.1. Реалізація  державної політики  в галузі освіти, культури, молодіжної політики та спорту  на території   Березанської селищної ради з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища.

Координація діяльності навчальних, фізкультурно-спортивних закладів, закладів культури, що належать до сфери управління селищної ради, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

2.2. Аналіз стану освіти, культури, молоді та спорту на території Березанської селищної ради, прогнозування розвитку дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, молодіжної політики та спорту, визначення  потреб,  розроблення  пропозицій  щодо  розвитку  та удосконалення  мережі  навчальних  закладів,  закладів  культури;  участь  в утворенні,  реорганізації  та  ліквідації  дошкільних,  загальноосвітніх,

позашкільних навчальних закладів, закладів культури та спорту і установ всіх типів і форм власності, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання селищних програм розвитку освіти, культури, молоді та спорту.

2.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

2.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного  стандарту   загальної  середньої освіти позашкільної освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти  відповідними  навчальними  закладами  усіх типів і форм власності, розташованими на території Березанської селищної ради.

2.5.  Управління навчальними закладами, закладами культури, що є комунальною власністю і знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні відділу.                 

            Навчально - методичне  керівництво та інспектування  навчальних закладів, закладів культури, що знаходяться на території Березанської селищної ради і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація їх діяльності. 

2.6. Проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території Березанської селищної ради, оприлюднення результатів  атестації.

2.7. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту, науки та освіти.

Сприяння  розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах.

2.8. Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.

2.9. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у  навчально-виховному процесі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, розташованих на території Березанської селищної ради.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і відділі.

2.11. Організація в межах повноважень оздоровлення та відпочинку дітей у навчальних закладах системи освіти, а також дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.  

2.12. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

2.13. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання корупції.

2.14. Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

 2.15. Сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню  високоякісного  різноманітного  національного  культурного продукту.

 2.16. Виконання інших передбачених законом повноважень.

 2.17. Здійснення міжнародного співробітництва.

 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

3.1. Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільним, позашкільними навчальними закладами, закладами культури, які розташовані на території Березанської об’єднаної  територіальної  громади:

3.1.1.   Здійснює управління дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними навчальними закладами, закладами культури, розташованими на території Березанської об’єднаної  територіальної  громади.

3.1.2.    Визначає потребу у навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції  до виконавчого комітету селищної ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально - економічних і культурно-освітніх потреб Березанської об’єднаної територіальної громади за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної   бази, педагогічних кадрів тощо.

        3.1.3. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів, закладів культури, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади, заклади культури або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо; сприяє  їх навчально-методичному, фінансовому та  матеріально технічному  забезпеченню.

     3.1.4. Здійснює в межах своєї  компетенції  державне   інспектування  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, забезпечує гласність його результатів.

      3.1.5. Проводить державну атестацію навчальних закладів, які розташовані на території Березанської об’єднаної  територіальної громади, (не рідше ніж один раз на 10 років)   щодо  реалізації  освітньої   діяльності   та  відповідності  освітніх  послуг державним стандартам освіти.

     3.1.6 .   Готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами,  крім гімназії, території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей  дошкільного віку.

    3.1.7. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах.

   1. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп із очною та заочною  формами  навчання  при   загальноосвітніх  навчальних  закладах, визначає навчальний заклад, на базі якого здійснюватиметься екстернат.

        3.1.9 Вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об'єднань спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

   1. Погоджує проекти будівництва дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.
   2. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерством культури України нові освітні програми та інші педагогічні розробки.
   3. Вносить на розгляд департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, культурної діяльності на території Березанської селищної ради:

3.2.1.  Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності, закладами культури законодавства у сфері освіти, культури державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх та культурних  послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

      3.2.2.   Сприяє   організації   та   реалізації   варіативної   складової   змісту загальної середньої освіти.

 1. Контролює виконання конституційних вимог щодо обов'язковості здобуття дітьми і підлітками на території Березанської селищної ради повної загальної середньої освіти.
 2. Забезпечує  в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створює належні умови для розвитку національної освіти, культури та освіти, культури національних меншин; впроваджує  в практику освітні та наукові програми відродження і  розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

            3.3. Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів, закладів культури:

     3.3.1.   Сприяє навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів, закладів культури.

 3.3.2.   Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України;  затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних  закладів, закладів культури;  погоджує річні   плани   роботи навчальних закладів, закладів культури, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

 1. Здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, талановитої молоді;  організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді.
 2. Формує замовлення підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів та вихованців загальноосвітніх навчальних закладів.
 3.  Видає інформаційно-методичні бюлетені.

      3.4. Організація фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх  навчальних закладів, установ освіти, закладів культури:

3.4.1. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі комунальних навчальних закладів.

           3.4.2.   Вносить  пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних  закладів та установ  освіти, закладів культури, які   перебувають у комунальній власності  Березанської селищної ради, аналізує їх використання.

          3.4.3. Контролює створення  та аналізує  виконання  у загальноосвітніх навчальних   закладах, фонду загального обов'язкового навчання, який формується за рахунок коштів селищного бюджету, а також залучення коштів підприємств,   установ,   організацій   та  з   інших  джерел,   для   задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5.Організація матеріально-технічного забезпечення дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів, закладів культури:

           3.5.1.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, закладів культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням технічними засобами навчання, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо.

          3.5.2. Координує та контролює підготовку навчальних закладів, закладів культури до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо зимовий період.

           3.5.3.Здійснює контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, закладах культури та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

              3.6. Організовує діяльність учасників навчально-виховного   процесу в навчальних закладах та   забезпечує їх соціальний захист:

3.6.1.    Вживає  заходів  до  захисту  особистих  і майнових прав   дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Створює банки даних дітей окремих категорій.

3.6.2.  Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах; здійснює соціально педагогічний патронаж.

3.6.3.    Координує роботу навчальних закладів, сім`ї та громадськості, закладів культури, пов'язаної з навчанням та  вихованням дітей, організацією їх дозвілля.

3.6. 4.   Сприяє  діяльності  дитячих та  молодіжних  організацій, творчих об'єднань, товариств.

 1. Забезпечує створення та функціонування психологічної служби в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних   навчальних   закладах.
 2. Координує роботу, пов'язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів.
 1. Організовує у межах своїх повноважень харчування  дітей у навчальних  закладах.

           3.6.8. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

  3.6.9.   Прогнозує потребу селищної ради в педагогічних працівниках і спеціалістах, у фахівцях для організації роботи з питань освіти, культури, фізичної культури та спорту, забезпечує організацію підвищення їх кваліфікації, укладає договори з навчальними закладами та установами освіти на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти.

          3.6.10.  Організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

          3.6.11. Організує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

            3.6.12. Організовує  в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді.

            3.6.13. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо
заохочення та нагородження  працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів культури.

  3.6.14. Здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходи щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

   3.7. Діяльність відділу у галузі спорту та молодіжної політики:

  3.7.1. Здійснює контроль за діяльністю спортивного комлексу, стадіону, спортивних майданчиків, за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління відділу, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

3.7.2. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно - спортивних закладів, вживає заходи щодо їх кадрового комплектування та зміцнення матеріально-технічної бази.

3.7.3. Затверджує положення про змагання та проводить регіональні змагання, фізкультурно-спортивні заходи і навчально - тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.7.4. Комплектує склад збірних команд Березанської селищної ради  за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів.

3.7.5. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно - спортивної, молодіжної спрямованості,  законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

3.7.6. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури і спорту, проводить методичні і науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

3.7.7. Реєструє спортивні рекорди і досягнення, встановлені спортсменами та вносить в установленому порядку Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації подання щодо їх затвердження.

3.7.8. Порушує у встановленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, стипендій

3.7.9. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організує підвищення їх кваліфікації.

3.7.10. Забезпечення пропаганди здорового способу життя. Вживає в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді. 

3.7.11.Сприяння створенню спортивних клубів, секцій, оздоровчих груп для різних вікових категорій населення, відділень дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, спеціалізованих фізкультурно-оздоровчих закладів (клубів і центрів) для інвалідів.

3.7.12. Залучення громадськості до проведення роботи зі дітьми і молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

  3.7.13. Сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та  молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

  3.7.14. Забезпечує формування та затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; організацію та проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

3.7.15. Проводить конкурси молодіжних проектів серед молодіжних громадських організацій, наукових проектів серед молодих науковців тощо, інші конкурси.

3.7.16. Здійснює заходи, спрямовані на підтримку та розвиток молодіжних громадських і студентських організацій, спортивних і фізкультурних, наукових та освітніх громадських об’єднань.

3.8. Інша діяльність відділу:

3.8.1. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, спорту та молодіжної політики  на території Березанської селищної ради; організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.8.2. Інформує населення про стан та перспективи розвитку  освіти, культури, молодіжної політики та спорту Березанської об’єднаної  територіальної громади .

     3.8.3. Взаємодіє з органами громадського самоврядування.

          3.8.4. 3абезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує   позитивні   пропозиції,   вживає  заходів  до усуненню  недоліків у роботі.

  3.8.5. Забезпечення розгляду звернень громадян, у разі потреби вживає заходи до усунення причин, що зумовили їх появу.

3.8.6. Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів обласної та селищної рад з питань, що належать до його компетенції.

3.8.7. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

3.8.8. Постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

3.8.9. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

 3.8.10. Забезпечення у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.8.11. Брати участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.8.12. Забезпечення захисту персональних даних.

3.8.13.  Надання адміністративних послуг.

3.8.14. Погодження статутів  підпорядкованих відділу закладів та установ в межах повноважень, згідно з чинним законодавством України.

3.8.15. Проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції.

3.8.16. Подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, культури, фізкультури та спорту у районі.

3.8.17. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо
активізації міжнародного  співробітництва  з питань, що належать до його компетенції

        3.8.18. Розробляє проекти розпоряджень селищного голови, у визначених законом випадках, нормативно-правові акти з питань реалізації галузевих повноважень.

         3.8.19. Бере участь у межах компетенції у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими підрозділами виконавчого комітету.

       3.8.20. Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії  селищної  ради.

        3.8.21. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові.

3.9. З питань бухгалтерського обліку та звітності:

3.9.1. Самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна відділу, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю.

         3.9.2. Веде облік і складає бухгалтерську звітність щодо субвенцій із державного бюджету. Проводить аналіз фінансування виконаних робіт та подає звіти у відповідні інстанції.

3.9.3. Здійснює фінансування підвідомчих закладів, установ, веде облік і складає звітність,  аналізує використання коштів та подає відповідні звіти.

 

IV. ПРАВА ВІДДІЛУ

            4.1. Залучати до розробки селищних програм  розвитку освіти, культури, молоді та спорту і розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів (за погодженням з їх керівниками) .

             4.2. Брати  участь  в утворенні,  реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти, закладів культури всіх типів і форм власності.

             4.3. Скликати   конференції педагогічних працівників,  проводити колегії відділу, семінари,  наради керівників  навчальних  закладів  та  установ освіти, закладів культури з питань,  що належать до його компетенції.

            4.4. Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування  пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів культури брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої, культурної та спортивної галузей об’єднаної територіальної громади.

4.5. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Отримувати в установленому порядку  від  інших виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

            4.7. Отримувати від підвідомчих закладів, установ та організацій статистичну та бухгалтерську звітність,  та іншу інформацію, необхідну для здійснення покладених на відділ функцій.

            4.8. Користуватися в установленому порядку системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; організовувати випуск видань інформаційного та науково- методичного характеру.

            4.9. За дорученням селищного голови  утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу об’єднаної територіальної громади.

            4.10. Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.

            4.11 Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв'язки з   навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

  4.12. Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

            4.13. Проводити в межах своїх повноважень перевірки з питань додержання підпорядкованими закладами (установами) норм бюджетного законодавства, законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

 

V.  КЕРІВНИЦТВО ТА АПАРАТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

            5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови за результатами конкурсу.

5.2. Начальник  відділу:

            5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує  виконання  покладених  на відділ завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь відповідальності працівників відділу, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

            5.2.2. Затверджує посадові  обов'язки його працівників.

            5.2.3. Планує роботу відділу і  аналізує стан її виконання.

            5.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує контроль їх виконанням.

            5.2.5. Призначає  на  посаду та звільняє з посади працівників відділу, заступників керівників комунальних навчальних закладів, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників закладів культури, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, відповідно до діючого законодавства.

Надає селищному голові подання на погодження прийняття на посаду директорів закладів освіти.

5.2.6. Нагороджує працівників підпорядкованих закладів за поданнями їх керівників; порушує клопотання щодо нагородження працівників підпорядкованих закладів грамотами чи подяками селищного голови, державними нагородами, присвоєння звань, призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, грантів Президента України обдарованій молоді; вносить пропозиції щодо нагородження працівників відділу.

5.2.7. Подає на затвердження селищного голови  кошторис доходів і видатків, який погоджується з фінансовим відділом Березанської селищної ради, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.

5.2.8.Вносить на розгляд сесії структуру та штатну чисельність працівників відділу.

5.2.9. Розпоряджається коштами,  які виділяються на утримання відділу.

5.2.10. Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису на усіх банківських та інших документах, а також має право укладати, припиняти і підписувати договори, угоди, тощо.

5.2.11. Встановлює штатні  розписи навчальних  закладів,  установ освіти, культури та спорту. Затверджує положення навчальних та спортивних закладів, закладів культури.

5.2.12. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

  5.2.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

  5.2.14. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження у відділі інформації з обмеженим доступом.

5.2.15.Сприяє розвитку міжнародних зв'язків з питань освіти, культури та виховання.

5.2.16 Має право:

            - представляти інтереси відділу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, судових та інших органах з питань, що належать до його компетенції;

            - одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні  для виконання покладених на нього обов’язків;

            -  брати участь у роботі сесій Березанської селищної ради, у засіданнях виконкому, постійних комісіях, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним головою Березанською селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться Березанською селищною радою та її виконавчими органами.

5.3. Накази  начальника відділу,  видані  з порушенням  законодавства  або  з  перевищенням повноважень,  можуть бути скасовані  селищним головою,  начальником  Департаменту освіти, молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, начальником Управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.

5.4. Начальник відділу може мати заступника, який призначається на посаду начальником відділу на умовах конкурсу.

5.5. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки виконує головний спеціаліст – за розпорядженням селищного голови.

5.6. При відділі може створюватися колегія, діяльність якої регламентується положенням про неї. Склад колегії затверджується селищним головою за поданням начальника відділу. Рішення колегії впроваджуються в життя наказами начальника відділу.

5.7. При відділі може створюватися рада з питань освіти (рада керівників  навчальних  закладів),  діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші  громадські утворення (ради), комісії з числа  учасників  навчально-виховного процесу, представників громадськості селищної ради.

 

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1. Відділ вчиняє свою діяльність з урахуванням вимог законодавства  України про запобігання  корупції.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та посадових  обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих  їм  прав, порушення норм етики, поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

            6.3.За порушення трудової дисципліни та внутрішнього трудового розпорядку працівники притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

VІІ. ВЗАЄМОДІЯ  ВІДДІЛУ

7.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами Березанської селищної ради, Департаментом освіти і науки, молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації, Управлінням культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації, відділом освіти Березанської районної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

7.2. Співпрацює з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ та соціальних служб у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

7.3. Взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

            7.4. Одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

                                              VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1.  Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

8.2.  Зміни і доповнення до Положення вносяться Березанською селищною радою та підлягають державній реєстрації.

8.3.  Зміни і доповнення до Положення  набирають чинності з моменту державної реєстрації відповідно до запису у єдиному державному реєстрі.

8.4.  Питання,  не  врегульовані  даним  Положенням,  вирішуються  в  порядку,

визначеному законодавством України.

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Валерій ХОМІЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь