Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Кодекс етичної поведінки депутатів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
від 21.05.2021 № 8

КОДЕКС

ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕПУТАТІВ БЕРЕЗАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Загальні положення

 

     Кодекс етичної поведінки депутатів Березанської селищної ради (далі – Кодекс) є узагальненням етичних норм та правил поведінки депутатів селищної ради (далі – депутати), яких вони повинні дотримуватись під час виконання депутатських повноважень.

     Метою Кодексу є встановлення стандартів та правил поведінки для врегулювання ситуацій етичного характеру, що виникають у процесі здійснення депутатами повноважень, покладених на них Конституцією України, законами України та волею виборців України.

 

      Кодекс розроблений на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади запобігання і протидії корупції».

      Норми Кодексу поширюються на поведінку депутатів стосовно їхніх обов’язків як депутатів Березанської селищної ради, і не поширюються на:

1) приватне і родинне життя депутатів;

2) випадки, коли депутати виступають як громадяни і висловлюють свою громадянську позицію.

 

РОЗДІЛ 1

Стаття 1. Визначення термінів

 

1. У цьому Кодексі терміни вживаються в такому значенні:

доброчесна поведінка поведінка, яка полягає у сумлінному виконанні депутатом своїх обов’язків, ввічливому, шанобливому ставленні до громадян, колег та інших осіб, неухильному дотриманні Конституції України, вимог цього Кодексу, інших нормативно-правових актів.

блага – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги матеріального і/або нематеріального характеру;

близькі родичі – батьки, подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені;

головуючий – селищний голова або особа яка, відповідно до законодавства, проводить сесії Березанської селищної ради;

конфлікт інтересів – протиріччя між приватними інтересами народного депутата України та виконанням ним службових обов’язків, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи утримання від вчинення певних дій в процесі його службової діяльності;

подарунок – будь-яке благо, в тому числі прояви гостинності, яке народний депутат України, безоплатно або за вартістю, суттєво меншою від ціни цих благ одержує від фізичних, юридичних, посадових осіб;

приватні інтереси – будь-які інтереси депутата, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими особами, в тому числі особисті фінансові та майнові інтереси.

 

Стаття 2. Загальні вимоги стосовно поведінки депутата.

 

1. У своїй діяльності депутат повинен:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців виборчого округу, від якого його обрано, незалежно від статі, політичних або релігійних вподобань;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- спиратися на принцип забезпечення ґендерної рівності, запобігати проявам дискримінації людини за будь-якою ознакою;

- дотримуватися Регламенту роботи селищної ради VIIIскликання;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях Березанської селищної ради (далі – рада) чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2. Депутат у своїй діяльності має бути зразком гідності, чесності, порядності та професіоналізму.

 

 

Стаття 3. Принципи, якими повинні керуватися депутати при виконанні своїх обов’язків:

а) Відданість інтересам громади

Депутати повинні приймати рішення виключно в інтересах територіальної громади, її жителів, з метою її економічного, політичного, соціального та культурного розвитку і процвітання.

б) Сумлінність

Депутати повинні належним чином виконувати свої професійні обов’язки, не зловживати наданим їм статусом в особистих, зокрема корисливих, цілях.

в) Доброчесність і прозорість

Депутати не повинні діяти з метою отримання фінансової чи іншої матеріальної вигоди для себе, своєї родини чи друзів; вони повинні уникати зобов’язань, що можуть тією чи іншою мірою впливати на виконання ними їхніх депутатських обов’язків. Депутат зобов'язаний декларувати свої доходи в порядку та у строки, визначені законодавством України; сумлінно виконувати свої громадянські обов'язки, у тому числі фінансові зобов'язання в порядку і розмірах, установлених законодавством України.

г) Об’єктивність та неупередженість

При виконанні депутатських обов’язків, включаючи здійснення призначень на посаду, надання рекомендацій, депутати повинні приймати рішення об’єктивно та неупереджено, не допускати надання незаконних пільг чи переваг будь-яким особам.

д) Відповідальність і підзвітність

Депутати відповідальні за свої рішення і дії перед жителями територіальної громади та своїми безпосередніми виборцями. У своїй діяльності вони зобов’язані діяти в інтересах громади та своїх виборців, періодично чесно і детально звітуватися про свою діяльність і засвідчувати свою підзвітність перед виборцями. У разі пред’явлення обвинувачень депутату щодо порушення законів України, етичних норм і зокрема норм цього Кодексу, депутатам забороняється ухилятися від процедур розслідування і контролю.

е) Публічність

При прийнятті рішень, депутати повинні демонструвати максимальну відкритість стосовно підстав і намірів, на основі яких вони здійснюють прийняття рішення, обґрунтовувати свою позицію з відповідних питань, доносити її до відома громадськості.

є) Чесність

Депутати повинні діяти чесно. Вони повинні декларувати будь-які приватні інтереси по відношенню до їхніх службових обов’язків і уникати конфліктів інтересів, що можуть виникати в процесі виконання ними своїх обов’язків.

ж) Компетентність

Депутати повинні повною мірою використовувати свої знання і досвід задля забезпечення ефективної діяльності селищної ради. Депутати повинні постійно працювати над поліпшенням стану відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням народних депутатів, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти.

 

Стаття 4. Порядок застосування цього Кодексу.

 

1. У разі порушення депутатом Березанської селищної ради цього Кодексу головуючий на пленарному засіданні селищної ради або постійна мандатна комісія з питань депутатської діяльності,  етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності, соціального захисту, культури, освіти, туризму, медицини та спорту, засобів масової інформації, побутового  обслуговування населення, молодіжної політики та духовності Березанської селищної ради (далі - Комісія), може застосувати до нього заходи впливу у порядку, визначеному цим Кодексом.

 

РОЗДІЛ ІІ

Правила депутатської етики у Березанській селищній раді, постійних комісіях Березанській селищній ради та інших утворених нею органах

 

Стаття 5. Присутність на засіданнях.

 

1. Депутат зобов’язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях селищної ради та її органів, до складу яких його обрано; добросовісно виконувати рішення селищної ради, постійних та тимчасових контрольних комісій селищної ради.

2. Відсутність депутата на засіданнях допускається тільки через поважну причину, при цьому депутат зобов’язаний діяти відповідно до порядку, передбаченого Регламентом роботи селищної ради. У разі неможливості прибути на пленарне засідання селищної ради, засідання постійної чи тимчасової контрольної комісій чи іншого органу, до якого обрано депутата, він повідомляє про це секретаря селищної ради, голову відповідної постійної чи тимчасової контрольної комісії, або іншого органу (не пізніше, ніж за 24 год. до запланованого часу засідання.

 

Стаття 6. Голосування на засіданнях.

1. Депутат голосує на засіданнях особисто.

2. Перешкоджання здійсненню волевиявлення депутата в будь-який спосіб забороняється.

 

Стаття 7. Правила поведінки депутатів під час пленарних засідань селищної  ради, засідань постійних комісій селищної ради та інших утворених нею органах.

 

1. Поведінка депутатів та відносини між депутатами складаються на основі принципу рівності.

2. Кожен депутат зобов’язаний лояльно ставитися до інших депутатів незалежно від їхнього соціального та майнового статусу, раси, віку і статі, етнічного походження, політичних та релігійних переконань.

3. Депутати повинні здійснювати свою роботу, керуючись принципами вільного колективного обговорення, поваги до плюралізму поглядів і думок, недопущення конфліктів, подолання суперечностей у позиціях депутатів шляхом дискусій та компромісів.

4. Депутат не може нав’язувати свою позицію шляхом застосування погроз, ультиматумів та інших подібних дій.

5. Беручи участь у пленарних засіданнях селищної  ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій селищної ради та інших утворених нею органах, депутати повинні дотримуватися дисципліни та норм етики і, зокрема, правил, передбачених Регламентом роботи селищної ради та цим Кодексом, проявляти ввічливість, толерантність, тактовність та повагу до головуючого на засіданні, депутатів та інших осіб, присутніх на засіданні.

6. Не допускаються індивідуальні та колективні дії депутатів, спрямовані на зрив чи створення перешкод у проведенні засідань.

 

6.1. Зокрема, забороняється:

 виступати без дозволу головуючого, в тому числі з питань, що не стосуються визначеного порядку денного;

 порушувати встановлені Регламентом роботи селищної ради порядок та вимоги стосовно виступів;

 перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, звуковими пристроями, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо);

 використовувати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій інших осіб, допускати образи на адресу інших депутатів або інших осіб, державних органів, підприємств, установ та організацій;

 використовувати в своїх промовах недостовірні та неперевірені відомості;

 вносити до зали засідань та використовувати під час проведення засідань плакати, лозунги, інші предмети та технічні засоби, які не мають на меті забезпечення нормотворчої діяльності, чи навпаки, створювати перешкоди у роботі обладнання, що необхідне для проведення засідань;

 цілеспрямовано чинити дії, наслідком яких може бути пошкодження або знищення майна селищної ради, або майна, яке селищною радою орендується.

 

7. У разі порушення вимог, викладених у цій статті, головуючий на пленарному засіданні селищної ради, засіданнях постійних та тимчасових контрольних комісій селищної ради та інших утворених нею органах має право:

 закликати депутатів до порядку;

 винести усне зауваження депутату;

 звернутися зі скаргою про порушення норм цього Кодексу та проханням надати оцінку вчиненим діям та винести рішення на пленарному засіданні про притягнення депутата (депутатів), що порушив (порушили) вимоги цього Кодексу, до відповідальності;

 закрити пленарне засідання, засідання постійних та тимчасових контрольних комісій селищної ради та інших утворених нею органах з підстав, передбачених Регламентом роботи селищної ради.

 

РОЗДІЛ ІІІ

Право на володіння та поширення інформації,

використання статусу депутата

 

Стаття 8. Використання депутатом свого статусу у питаннях поширення інформації, дотримання депутатської таємниці.

 

1. Депутат не повинен використовувати свій депутатський статус в особистих, зокрема корисливих, цілях. Це стосується всіх аспектів діяльності депутата, його відносин з державними органами та органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськістю та засобами масової інформації.

2. Депутат зобов’язаний використовувати лише в службових цілях і не розголошувати інформацію, яка стає відомою йому під час виконання депутатських обов’язків.

3. Депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відома під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація:

- стосується питань, які розглянуті на закритих засіданнях селищної ради та її органів;

- стосується таємниць особистого життя депутата, які охороняються законом і стали відомими в зв’язку з розглядом у селищній раді питання про порушення депутатом депутатської етики до винесення рішення по справі про відповідне порушення;

- складає таємницю особистого життя виборця чи іншої особи, що довірена депутату за умови її нерозголошення;

- містить персональні дані осіб, і зазначені особи не надали згоду на її поширення.

 

4. У разі порушення вимог цієї статті суб’єкт, що виявив такі порушення, звертається зі скаргою до комісії з проханням розглянути справу по суті та винести відповідне рішення на пленарне засідання з метою покарання депутата-порушника.

 

Стаття 9. Використання депутатом депутатського бланку

 

1. Депутат зобов’язаний використовувати депутатський бланк тільки для офіційних звернень, запитів, листів та документів, які підписуються ним власноруч і необхідні для здійснення депутатських повноважень.

 

РОЗДІЛ IV

Правила депутатської етики під час роботи з виборцями, із засобами масової інформації, працівниками виконавчого комітету та апарату

Березанської селищної ради

 

Стаття 10. Взаємовідносини депутата з виборцями

 

1. Депутат несе відповідальність перед своїми виборцями за дані їм задекларовані обіцянки. Депутат повинен об’єктивно ставитися до своїх обіцянок, не давати обіцянок, що завідомо не можуть бути виконані.

2. Депутат повинен сумлінно виконувати свої обов’язки стосовно роботи з виборцями, проводити прийоми громадян, розглядати та надавати відповідь на звернення громадян у строки та у порядку, визначеними законодавством.

3. Депутат через засоби масової інформації і під час зустрічей з виборцями зобов’язаний інформувати їх про свою діяльність, в тому числі, пов’язану з особистими зверненнями громадян. Інформація, що надається депутатом виборцям, має бути повною, достовірною та об’єктивною.

4. Депутат повинен вживати всі необхідні заходи, що не суперечать закону, з метою забезпечення прав, свобод і законних інтересів своїх виборців та інших громадян. З метою вирішення проблем громадян та реалізації поставлених ними вимог депутат повинен вносити пропозиції у відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації та інші установи, що відповідальні чи можуть сприяти вирішенню відповідних завдань.

5. При особистому спілкуванні з виборцями депутат повинен намагатися служити прикладом професіоналізму, порядності, демократичності та справедливості; проявляти повагу та терпимість до переконань виборців, традицій, культурних особливостей етнічних і соціальних груп, релігійних конфесій, сприяти міжнаціональній та міжконфесійній згоді; проявляти витримку і коректність, особливо у тих випадках, коли власна позиція депутата не збігається з думкою виборця.

 

 

Стаття 11. Взаємодія депутата із засобами масової інформації

 

1. Депутат не повинен уникати спілкування з представниками засобів масової інформації, особливо з важливих для суспільства питань, а навпаки, намагатися частіше доносити власну позицію, позицію селищної ради в цілому до відома громадян.

2. Публічні виступи депутата мають бути коректними та виваженими, спрямованими на зміцнення авторитету депутата та селищної ради в цілому.

3. У разі, якщо депутат, виступаючи в засобах масової інформації, на прес-конференціях, мітингах, з будь-якими публічними заявами, піддає критиці діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій та їх посадових осіб і громадян, він повинен використовувати тільки достовірні, перевірені факти.

 

Стаття 12. Правила етики при перебуванні в іноземних державах

 

1. В період перебування в іноземних державах у складі офіційних делегацій, депутат повинен діяти з усвідомленням того, що він представляє територіальну громаду, а відтак, уникати дій, що можуть дискредитувати селищну раду, її територіальну громаду та Україну.

2. У вiдносинах з органами iнших держав депутат зобов’язаний захищати незалежність та суверенiтет, честь та iнтереси України, її громадян, не завдавати своїми вчинками шкоди Українi чи селищній раді, її органам i громадянам. Всі дії депутата під час перебування в іноземних державах мають бути спрямовані на зміцнення позитивного іміджу України в очах представників іноземних держав та міжнародної спільноти в цілому, посилення міждержавного співробітництва, дотримання етичних правил у спілкуванні з державними органами та громадянами іноземних держав.

3. Депутат, який не має спецiальних повноважень на представництво селищної ради, має право вступати у вiдносини з посадовими особами i державними органами iноземних держав тільки вiд свого iменi.

 

Стаття 13. Взаємодія депутата з працівниками виконавчого комітету та апарату Березанської селищної ради.

 

1. Діяльність виконавчого комітету та апарату Березанської селищної ради спрямована на забезпечення виконання депутатом своїх депутатських повноважень. Працівники виконавчого комітету та апарату селищної ради повинні сприяти встановленню професійних, конструктивних відносин з депутатом, що є важливим фактором ефективності діяльності селищної ради. Депутати повинні бути коректними і ввічливими у спілкуванні з працівниками виконавчого комітету та апаратом селищної ради, демонструвати їм свою повагу та вихованість; те ж саме стосується працівників виконавчого комітету та апарату селищної ради.

2. Депутат звертається до працівників виконавчого комітету та апарату безпосередньо тільки для виконання депутатських обов’язків, у суворій відповідності до законодавства України.

3. Депутатам забороняється чинити будь-які утиски по відношенню до працівників виконавчого комітету та апарату селищної ради, пов’язані з їхніми політичними та релігійними переконаннями, етнічним та соціальним походженням, расою, статтю та віком, майновим статусом.

4. Працівники виконавчого комітету та апарату селищної ради мають право звернутися зі скаргою щодо порушення депутатами вимог цього Кодексу, Регламенту роботи селищної ради та законів України на предмет неетичної поведінки депутатів до Комісії, якщо інше не передбачено законодавством України. Ці скарги підлягають обов’язковому розгляду Комісією і передбачають перевірку фактів, що містяться у скарзі, та, у разі виявлення порушень, вжиття заходів відповідного реагування.

 

РОЗДІЛ V

Фінансові та майнові вимоги до депутата

 

Стаття 14. Використання статусу депутата Березанської селищної ради

 

1. Депутат не має права використовувати свій статус в особистих цілях і повинен уникати ситуацій, що ставлять під сумнів його об’єктивність і незалежність.

2. Депутат зобов’язаний надавати декларації про доходи та майно, що перебуває у його власності, у порядку, передбаченому Законами України.

 

РОЗДІЛ VІ

Запобігання виникненню конфлікту інтересів та проявів корупції

 

Стаття 15. Запобігання хабарництву та корупційному лобіюванню

 

1. Депутат повинен суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених законодавством про боротьбу з корупцією, не допускати корупційних діянь, уникати та запобігати виникненню ситуацій, що призводять до конфлікту інтересів.

2. Депутату забороняється:

- отримувати у зв’язку з виконанням своїх обов’язків матеріальні блага, нематеріальні блага, у тому числі приймати чи отримувати предмети (послуги) шляхом придбання їх за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

 

- отримувати кредити або позички, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених законодавством.

3. Депутату забороняється пряме чи опосередковане вимагання та приймання від фізичних, юридичних, посадових осіб чи інших депутатів винагороди або подарунка за виконання ним своїх депутатських обов’язків, прийняття рішення, здійснення дії чи бездіяльність в інтересах таких осіб, що здійснюється ним безпосередньо, або за його сприяння іншими посадовими особами і організаціями.

4. Депутат не повинен приймати подарунки чи вияви гостинності, що можуть служити підставою для сумнівів у чесному та неупередженому виконанні ним депутатських обов’язків.

5. Депутат не повинен цілеспрямовано лобіювати ніякі справи чи рішення для прийняття у Березанській селищній раді чи в комісіях за винагороду, оплату, чи у інший спосіб, що передбачає отримання певних переваг для нього особисто, чи для близьких родичів депутата, ділового партнера депутата, іншої особи (фізичної чи юридичної), від якої депутат може отримати певні переваги.

6. Депутат утримується від прийняття рішень, що безпосередньо або опосередковано стосуються його особистого інтересу, заздалегідь сигналізуючи про таку ситуацію (депутат або голова інформує про це громадськість).

7. Під час прийняття владних рішень депутат не може керуватися своїм власним безпосереднім або опосередкованим інтересом. Обов’язком кожного депутата є проведення попереднього аналізу (експертизи) проекту поданого на розгляд ради рішення на предмет його відповідності до норм цього Кодексу, особистої (приватної) незацікавленості автора проекту в його прийнятті.

8. Кожне рішення, проект якого подається депутатом або вноситься посадовою особою місцевого самоврядування, має бути детально мотивованим, із зазначенням юридичних підстав і змістовного обґрунтування його прийняття.

9. Депутат утримується від будь-яких дій, що характеризуються в чинному законодавстві як корупційні.

10. Депутати зобов’язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

11. Депутат зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатись про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів, повідомити селищного голову або секретаря ради або голову постійної комісії ради, до відання якої належать повноваження щодо розгляду питань про запобігання конфлікту інтересів.

      У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), він не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

12.    Про конфлікт інтересів депутата може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

13. Порушення цих норм тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.

 

РОЗДІЛ VІІ

Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу,

та відповідальність за порушення

 

Стаття 16. Порядок розгляду питань, пов’язаних з порушенням Кодексу, та відповідальність за порушення.

1. Дотримання депутатом норм цього Кодексу є важливим елементом для всебічної і об’єктивної оцінки його професійних і особистих якостей.

 

Головним органом у структурі селищної ради, що забезпечує дотримання депутатами правил депутатської етики і, зокрема, вимог цього Кодексу, є Березанський селищний голова.

2. Основні напрямки діяльності селищного голови:

 

а) взаємодія з іншими органами місцевого самоврядування з питань депутатської етики;

б) розгляд скарг, пов’язаних з порушеннями депутатами правил депутатської етики;

в) прийняття рішень щодо винесення на розгляд сесій Березанської селищної ради питань стосовно притягнення депутата/ів, що порушив/ли вимоги цього Кодексу, до дисциплінарної та/або адміністративної відповідальності чи відповідальності передбаченої цим Кодексом;

г) підготовка пропозицій стосовно заходів впливу і покарання депутата/ів, що порушив/ли вимоги цього Кодексу з наступною передачею їх на розгляд Комісії та сесії Березанської селищної ради, правоохоронних та судових органів;

д) ініціювання, підготовка та проведення слухань з питань депутатської етики у селищній раді;

е) надання оцінки дотримання депутатом норм цього Кодексу під час проведення оцінювання результатів діяльності депутатів;

3. Комісія, за результатами розгляду на своєму засіданні у випадку порушення цього Кодексу, має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно декілька таких заходів впливу:

 звернутися з листом до очільника партії на вищестоящому рівні щодо вжиття заходів до депутатів що порушують правила етичної поведінки;

 попередження із занесенням до протоколу засідання;

 рекомендація депутату вжити належних заходів з метою попередження подальших випадків порушень норм і правил депутатської етики.

4. У разі виявлення за результатами розгляду питань щодо порушення депутатами норм депутатської етики ознак злочину або адміністративного правопорушення, Комісія передає матеріали справи до правоохоронних органів.

 

Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                              Ірина ГОПАЙНИЧ

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь