Березанська громада
Миколаївська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про Центр

Додаток 1

 Затверджено рішенням сесії

                                                                      від 10.02.2021 № 39

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр соціальних служб Березанської селищної ради

 

І. ЗАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Центр соціальних служб (далі – Центр) є комунальним  закладом, що проводить соціальну роботу із сім’ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

2. Центр утворюється та ліквідовується Березанською селищною радою (далі Засновник) у порядку, передбаченому законодавством. Засновником Центру є Березанська селищна рада.

3. Повна назва комунального закладу – Центр соціальних служб Березанської селищної ради, скорочена назва – ЦСС Березанської селищної ради.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією  України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, а також цим Положенням.

    5. Визначення місцезнаходження  комунального закладу - Центру соціальних  служб Березанської селищної ради: смт Березанка, вул. Центральна, 33.

    6.  Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання надавачами соціальних послуг бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

         7. Положення, кошторис і штатний розпис центру затверджуються органом, який його утворив.

         8. Центр утримується за рахунок коштів, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, а також інших джерел, не заборонених законодавством

         9. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників центру встановлюються відповідно до законодавства.

10.  Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.

11. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

Центр є неприбутковим закладом і надає послуги на безоплатній основі.

                            ІІ.  Основними завданнями центру є:

1.  Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;

2. Надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

3. Соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;

4. Соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

5. Соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;

6. Соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;

            7. Здійснення контролю за цільовим використанням соціальної допомоги сім’ям з дітьми і створенням належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей;

          8. Організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей позбавлених  батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

Центр відповідно до визначених для нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

- запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;

- виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики;

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації);

- інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;

4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

6) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

7) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;

8) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;

9) взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;

10) інформує жителів Березанської селищної ради та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;

11) інформує жителів громади про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

12) бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;

13) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику та обласному центру;

14) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

   15) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоровя, структурними підрозділами національної поліції;                                                 

                                            ІІІ.  ЦЕНТР МАЄ ПРАВО:

1)  самостійно визначати форми та методи роботи;

2)  подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;

3)  залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;

4)  залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

        Підставою для надання центром соціальних послуг є:

5)  направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення  виконавчого органу  територіальної громади про надання послуг центром;

6)  результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 7)  прийняття рішення про надання соціальних послуг центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 Центр очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку орган, яким утворено центр на умовах контракту.

     Директор центру:

1 ) організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання центром визначених для нього завдань;

2) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

3) здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;

4) забезпечує своєчасне подання звітів про роботу центру до органу, яким утворено центр, та обласному центру;

5) затверджує посадові інструкції працівників центру;

6) призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників центру;

7) затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання;

8) видає відповідно до компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання;

9) укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси;

10) розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису;

11) забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

12) забезпечує проведення атестації працівників центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;

13) вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;

14) виконує інші повноваження, передбачені законодавством.

 

       Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:

1) створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;

2) проведення профілактичного медичного огляду;

3)захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;

4) надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;

5) створення безпечних умов праці.

                     V. Реорганізація, припинення діяльності Центру.

1. Діяльність Центру припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.

2. При реорганізації і ліквідації закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

3. Ліквідація закладу вважається завершеною, а заклад таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

                                VI. Заключні положення.

  1. Зміни до Положення, доповнення затверджуються засновником.

 

 

                                                                             Додаток 2

                                                          до рішення № 39 від 10.02.2021 р.

 

Структура та штатний розпис

Центру соціальних служб Березанської селищної ради на 2021 рік

 

п/п

Назва посади

Кількість одиниць

1.

Директор Центру

1 од.

2.

Фахівець соціальної роботи

1 од.

 

Всього:

2 штатні одиниці

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь